DEFINITIES
Praktijk de Finish, gevestigd te Zonnemaire, KvK-nummer 75386100, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als behandelaar.
 
De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als klant.
 
Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond van waarvan de behandelaar zich tegen betaling van honorarium en kosten jegens de klant werkzaamheden voor de klant verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
 
TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle facturen, werkzaamheden, overeenkomsten en verkoop van producten door of namens de behandelaar. Voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 
De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de behandelaar in opdracht van ingeschakelde derden.
 
Van toepassing is steeds de laatst geplaatste versie op de site van deze algemene voorwaarden.
 
De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 
Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of verklaard mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
 
Indien zich een situatie voordoet die niet wordt gedekt door deze algemene voorwaarden, zal de situatie worden bekeken vanuit de geest van deze voorwaarden.
 
UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
Behandelaar voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Hij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat de klant beoogde.
 
Alle behandelingen vallen onder de kennisneming van de contra-indicaties (zie pagina Contra-indicaties). Alle massages worden gegeven door een gediplomeerde masseuse. Deze persoon is geen arts en zal bij twijfel doorverwijzen naar een fysiotherapeut of (huis)arts. Er worden geen medische handelingen verricht.
 
Wanneer klant al onder behandeling van arts of therapeut is en gebruik maakt van medicijnen, dient de klant eerst te overleggen met behandelend arts of een massage tijden de behandelperiode toegepast mag worden. Klant is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van deze informatie.
 
Klant mag van behandelaar verwachten dat hygiëne belangrijk is. Behandelaar verwacht dit ook van de klant. Behandelaar heeft het recht een behandeling te annuleren indien er naar oordeel van behandelaar geen sprake is van een hygiënische situatie bij klant.
 
REGELS GEDURENDE DE BEHANDELING
Klant wordt verzocht makkelijke kleding en zo min mogelijk sieraden te dragen.
 
Behandelaar is een professionele massagepraktijk en biedt geen sensuele massages. Iedere suggestie in die richting leidt direct tot het stoppen van de behandeling en is niet meer welkom.
 
CADEAUBONNEN
De door behandelaar verstrekte cadeaubonnen kennen een beperkte geldigheidsduur, die wordt vermeld op desbetreffende kaart/bon. Behandelingen na deze geldigheidsduur komen te vervallen.
  
Cadeaubonnen kennen een geldigheidsduur van 12 maanden na afgiftedatum.
 
Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor contanten en uitsluitend inwisselbaar bij Praktijk de Finish.
 
WIJZIGING EN ANNULERING AFSPRAAK
Behandelaar is gerechtigd om tot 2 kalenderdagen voor de gemaakt afspraak deze te verplaatsen in overleg met de klant. Echter in het geval van onvoorziene omstandigheden heeft behandelaar de mogelijkheid een sessie te onderbreken, verplaatsen of annuleren.
 
Annulering van een afgesproken behandeling is tot 12 uur voor aanvang kosteloos.
Bij een niet tijdige annulering van een massage is behandelaar gerechtigd de volledig gereserveerde tijd door te berekenen aan de klant.

Indien klant meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag behandelaar de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele bedrag zoals is afgesproken berekenen. Bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon geeft behandelaar het recht de afspraak te annuleren en de volledig gereserveerde tijd door te berekenen aan de klant.
 
AANSPRAKELIJKHEID
Behandelaar is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder psychische schade die eventueel zou zijn opgelopen tijdens een behandeling.
 
Behandelaar is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst.
 
Behandelaar is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat hij is uitgegaan van door of namens klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

Klant blijft ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een behandeling. Tevens is klant zelf verantwoordelijk voor het tijdig inschakelen en opvolgen van advies van een arts.
 
In het geval dat behandelaar een schadevergoeding verschuldigd is aan klant bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, dan wel door behandelaar aan klant in rekening is gebracht.
 
Klant vrijwaart behandelaar tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door behandelaar geleverde diensten en producten.
 
BIJZONDERE BEPALINGEN
Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen.
 
KLACHTEN
Klant is verplicht om klachten over geleverde diensten binnen 7 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken aan behandelaar.
 
Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de klant geen recht meer toe op schadeloosstelling.
 
Bij eventuele klachten wordt uitgegaan van de door de klant aangeleverde gegevens die op het intakeformulier zijn verwoord en ondertekend.

Behandelaar is aangesloten bij de NGS klachtenservice. Kijk voor de procedure op www.ngsmassage.nl of www.vindeenmasseur.nl/klachten
 
HERROEPINGSRECHT
Klant heeft een bedenktijd van 7 kalenderdagen om een fysieke aankoop te ontbinden. Behandelaar heeft het recht de klant te vragen naar de reden van herroeping, maar klant is niet verplicht een reden op te geven.
 
WIJZIGINGEN
De algemene voorwaarden en de op de website vermelde informatie kunnen door Praktijk de Finish ten allen tijden, zonder aankondiging, gewijzigd worden.